งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี
เรื่อง ผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ชื่อผู้วิจัย นางสาวจีรนันท์ อยู่ร่มและคณะปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตนา สุขสำราญ คุณครูไอลดา ฝามงคลคุณครูลัดดาวัลย์ ทรายมุทรบทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเชิงทดลอง โดยใช้นิทานอีสปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีขยันและความสามัคคี แก่เด็กปฐมวัย(4 และ 5 ปี) และมุ่งที่จะหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกิจให้กับเด็กมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในระดับต่ำ เพื่อที่จะให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้ทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1.เพื่อศึกษาผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของการใช้นิทานอิสปที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 และ 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 และ 2/3 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเพทมหานคร ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) จำนวน 2 ห้องเรียน จาก 5 ห้อง และดำเนินการศึกษาเด็กนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง มีนักเรียนที่ทำการศึกษา จำนวน 50 คน โดยใช้นิทานเป็นฐานข้อมูล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 11.30 – 12.00 น. เป็นเวลา 30 นาที สังเกต/ประเมินและใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองผลการวิจัยพบว่า 1.จากการศึกษา พบว่า หลังการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี เด็กมี คุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยัน และความสามัคคีสูงขึ้นในด้านความขยัน เด็กสามารถทำงานได้ด้วยตนเองจนสำเร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน กระตือรือร้นในการทำงาน ส่วนในด้านความสามัคคีเด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ามีความสุข พูดหรือกล่าวชมเพื่อนเมื่อเพื่อนทำดี ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนที่ออกมา 2.จากการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่าผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี ได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการเล่านิทานและ สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ข้อเสนอแนะในการวิจัย1. อาจมีการเพิ่มจำนวนครั้งในการเล่านิทานต่อวันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยันและความสามัคคี เด็กจะได้ซึมซับได้อย่างลึกซึ้ง2. ควรมีการให้เด็กเป็นผู้เล่า เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยันและความสามัคคีและนอกจานี้ยังเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กได้อีกทาง3. ควรมีการติดตามผลระยะยาวหลังการทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี

ไม่มีความคิดเห็น: